Uspešnija saradnja

Uz Community Cloud kreirajte kvalitetne online zajednice. Uspešno komunicirajte sa korisnicima, partnerima i zaposlenima na jedinstvenoj kolaboracijskoj platformi.

45%

46%

46%

48%

VEĆE ZADOVOLJSTVO KORISNIKA
BRŽI PRISTUP STRUČNJACIMA
VEĆI ANGAŽMAN PARTNERA
VEĆI ANGAŽMAN ZAPOSLENIH
Kvalitetniji prodajni kanalEfikasnija podrška Povezivanje sa korisnicimaProduktivniji zaposleni
Kvalitetnije se povežite sa partnerima i dobavljačima, povećajte njihovu efikasnost, pa na kraju i prodaju. Omogućite partnerima jednostavan pristup informacijama, kao i registraciju prodajnih prilika.Sa kvalitetnim rešenjem kreirajte bogate i efikasne baze znanja i tako omogućite korisnicima da sami pronađu rešenje. Iskoristite svoj tim za podršku za kompleksnije zahteve.Zahvaljujući direktnoj međusobnoj interakciji, izgradite kvalitetniji odnos sa svojim korisnicima. Omogućite im slanje povratnih informacija o vašem brandu, proizvodima, uslugama,…Kreirajte kvalitetne online zajednice za svoje zaposlene. U svakom trenutku im omogućite pristup svim potrebnim informacijama, kako bi bili zadovoljniji, proaktivniji i produktivniji.